Bent u de nieuwe predikant die past bij de Protestantse Gemeente Haarlem-Schalkwijk?

Wij zoeken een predikant (m/v, 1 fte) die:

 • de Bijbel deskundig uitlegt en verbindt met ons dagelijks leven;
 • een inspirerende visie heeft op kerk-zijn in een seculiere samenleving;
 • in staat is op missionaire wijze verbinding met de wijk te leggen;
 • een ervaren pastor is;
 • uitstekend functioneert in teamverband;
 • leiding durft te nemen;
 • communicatief, creatief en open-minded is.

De Protestantse Gemeente Haarlem-Schalkwijk wil een gemeenschap zijn waarin plaats is voor iedereen. Ze wil een plek zijn waar mensen met verschillende achtergronden en vanuit diverse kerkelijke richtingen zich thuis voelen. De gemeente komt samen in de Ontmoetingskerk in de wijk Schalkwijk, een nieuwer stadsdeel van Haarlem. Wij bieden de nieuwe predikant een uitdagend werkterrein, met veel mogelijkheden voor nieuwe initiatieven in een multiculturele wijk. Daarnaast is er een betrokken team van collega’s, ambtsdragers en andere vrijwilligers voor onderlinge steun en samenwerking. Er zal een nieuwe pastorie in de wijk aangekocht worden.

Beschrijving van de wijkgemeente
De wijkgemeente Schalkwijk is onderdeel van de Protestantse Gemeente Haarlem (hierna PGH) en bestaat uit ongeveer 759 leden; zo’n 65% is ouder dan 60 jaar. De kerkdienst op zondagochtend is de centrale ontmoetingsplek. Daar zijn, tot voor corona, gemiddeld ongeveer 125 à 140 mensen aanwezig. Elke zondag is er de mogelijkheid tot kindernevendienst voor de kinderen tot 12 jaar. De jongeren hebben hun eigen jeugdgroep-bijeenkomsten. De diensten vinden in de Ontmoetingskerk plaats. In de diensten wordt bij voorkeur gelezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling (2004) en gezongen uit het Liedboek-Zingen en bidden in huis en kerk (2013). In de wijkgemeente zijn de directe collega’s een jeugdpastor en een ouderenpastor, ieder voor 0.67 fte binnen de PGH.

We willen laten zien wat een kerk is, en vooral waar hij voor staat. De Ontmoetingskerk is meer dan een gebouw; het vertegenwoordigt voor ons iets wezenlijks, namelijk dat het leven een gave van God is (visiedocument PGH, zomer 2020). In de kerk zoeken we elkaar op om samen te delen en te zoeken naar wat het betekent om als mens te leven. De bijbel, gevuld met de geestelijke rijkdom van de generaties voor ons en hun ervaringen met God, is voor ons de bron waaruit we putten voor de oriëntatie op ons eigen leven. Als kerkelijke gemeente staan we in een eeuwenoude traditie. Onze zoektocht vraagt om trouw, hoop, geloof en liefde, vanuit het geloof in de verbondenheid van ieder mens met God als mensenkind. Wij willen een brede en inclusieve kerk van mensen zijn die op het spoor van de liefde verder willen gaan, ook al is dat met vallen en opstaan. De kerk is de plek om dat te vieren, in welke vorm dan ook, (weer) inspiratie op te doen en een ‘community’ te vormen met elkaar.

In het najaar van 2020 heeft de wijkkerkenraad in het kader van de plaatsbepaling van de wijkgemeente gekozen voor verbinding met de wijk, missionair en diaconaal, inclusief de nieuwbouwprojecten in Schalkwijk. Daarnaast streven we, waar mogelijk, naar meer verbinding/samenwerking met wijkgemeenten Oost (Oosterkerk) en Centrum (Grote of St.-Bavokerk/Nieuwe kerk) binnen de PGH.
De ‘couleur locale’ van Schalkwijk is een andere dan die van Oost en Centrum. Zo is Schalkwijk een multiculturele wijk met een eigen veranderende dynamiek. De kerk als gebouw zou als een ‘duiventil’ kunnen fungeren voor diverse activiteiten met – en voor de wijk. Contacten met de school(scholen)/maatschappelijke organisaties kunnen worden uitgebreid. Hoe kunnen alle bewoners, zowel ‘oudgedienden’ als de nieuwkomers, in de wijk bereikt worden? Verder is samenwerking met de andere geloofsgemeenschappen in de wijk van belang. Er kan verbinding met migrantenkerken gezocht worden.

De drie wijken van de PGH werken onder andere samen op het gebied van diaconaat, jeugdwerk, missionair werk en financiën. De predikanten, onder wie een missionair predikant, en kerkelijk werkers van de PGH ontmoeten elkaar regelmatig voor overleg met het oog op samenwerking en onderlinge steun.

Op diaconaal gebied wordt o. a. samengewerkt met Stem in de Stad, een oecumenisch centrum voor hulp aan o. a. dak- en thuislozen, eenzame mensen, vluchtelingen en immigranten. Stem in de Stad is indertijd opgericht vanuit de PGH en de rooms-katholieke kerk in Haarlem. Met de rooms-katholieke parochie in Schalkwijk worden twee keren per jaar gezamenlijke diensten georganiseerd. De gemeente is lid van de Raad van Kerken. Vanuit de Ontmoetingskerk wordt actief deelgenomen aan het programma ‘Inspirerende Bronnen’, samen met het Apostolisch Genootschap en de rooms-katholiek parochie in Schalkwijk.

Profiel van de predikant
De wijkkerkenraad heeft het profiel van de nieuwe predikant opgesteld op basis van raadpleging van de gemeente en de plaatsbepaling van de wijkgemeente.

Wij zoeken een predikant die:

 • in de zondagse eredienst de oorspronkelijke boodschap van de bijbel verheldert, verbanden legt met het dagelijks leven en waarde hecht aan de liturgie;• op herderlijke en empathische wijze aandacht heeft voor mensen op belangrijke momenten in hun leven;
 • vernieuwend en creatief is in het ontwikkelen van vormen van eigentijds kerk-zijn;
 • een inspirerende visie heeft op ‘kerk-zijn’ en daarbij zelf initiatieven neemt om mensen binnen en buiten de kerkelijke gemeente te verbinden;
 • leiding durft te nemen;
 • helder communiceert en een toegankelijke persoonlijkheid heeft;
 • ervaring heeft in één of twee gemeenten en/of missionair werk en durft te pionieren;
 • op de hoogte is van recente ontwikkelingen in kerk en theologie.

Taken van de predikant

 • Het vormgeven aan en leiden van de zondagse eredienst;
 • Het verbinden van personen en groepen met verschillende belangen en functies in de kerk;
 • Het verder ontwikkelen, in samenwerking met de kerkenraad, van visie en beleid met betrekking tot de (missionaire) toekomst van de gemeente;
 • Het verzorgen van vormen van vorming en toerusting van de gemeente;
 • Het pastoraal begeleiden van gemeenteleden, inclusief ‘rouw en trouw’;
 • Samenwerken met o.a.
  • collega’s en andere kerkelijk werkers van de andere wijkgemeenten van de PGH;
  • andere kerken in Schalkwijk.
 • Het vormen van een team met de ouderenpastor en de jeugdpastor, en waar nodig
  met de koster en organisten;
 • Het zoeken, toerusten en coachen van ambtsdragers en vrijwilligers;
 • Bijdragen aan de communicatie in de wijkgemeente, o.a. via het wijkblad, het zondagsbulletin en de website.

Bent u de nieuwe collega die wij zoeken? Mail dan uw motivatiebrief met curriculum vitae, vóór 22 april a.s. naar de beroepingscommissie via: jolette.drogendijk@gmail.com.
Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met voorzitter van de commissie Philie Burgers (06-30046441) of met jeugdpastor Peter van der Beek (06-52322741).

Documenten (PDF)